Rendszerhasználati díj

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

 1. Az igazgatási szolgáltatási díj (továbbiakban rendszerhasználati díj) fizetésének kötelezettsége az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet 1/A. § (1) bek. alapján
  • ajánlatkérőt
  • megindított közbeszerzési eljárásonként terheli.
 2. A rendszerhasználati díj mértéke: 40 000 forint
 3. Megfizetés módja:
  • kizárólag átutalással
  • bankszámlaszám: 11600006-00000000-80852070
  • kedvezményezett: NEKSZT Kft.
  • közlemény: az eljárás EKR-azonosítója
  • IBAN: HU85 1160 0006 0000 0000 8085 2070
  • SWIFT-kód: GIBAHUHB

A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni. A rendszerhasználati díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon a teljes összeg a fentebb megjelölt számlán jóváírásra kerül.

Kérjük, hogy a rendszerhasználati díjat lehetőség szerint egy összegben szíveskedjenek elutalni, és a közlemény rovatban az EKR-azonosítót pontosan tüntessék fel a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy adott EKR-azonosítóra befizetett rendszerhasználati díj átvezetésére (másik EKR-azonosítójú eljárásra) a jogszabály nem ad lehetőséget.
 2. Számlakiállítás:
  • a befizetett rendszerhasználati díjról a számla a rendszerhasználati díj bankszámlán történő jóváírását követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül kerül kiállításra,
  • a kiállított számlát – mely pénzügyi teljesítést nem igényel – postai úton küldjük el.

A rendszerhasználati díj visszafizetése

 1. A 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet 1/C. § alapján amennyiben ajánlatkérő az előkészítő szakaszban lévő eljárást nem kívánja folytatni az EKR-ben, vagy a közbeszerzési eljárást nem kívánja megindítani és a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő megküldése még nem történt meg, az előzetesen megfizetett rendszerhasználati díj kérelemre és cégszerűen, illetve a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozat alapján kerül visszafizetésre.
 2.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem pontosan kitöltött, vagy nem cégszerűen, vagy képviseletre jogosult által aláírt, illetve a nem postai úton megküldött nyilatkozat hiányában a rendszerhasználati díj nem kerül visszafizetésre. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a rendszerhasználati díj visszafizetésével egyidejűleg a nyilatkozattal érintett eljárás zárolásra kerül, amelynek következtében az nem folytatható, illetve abban semmilyen további eljárási cselekmény nem végezhető.
 3. Amennyiben téves utalás történik (pl. ajánlattevői minőségben utal, ajánlatkérő magasabb összegben utal stb.) a tévesen megfizetett összeg visszautalására kérelemre kerülhet sor.
 4. Rendszerhasználati díj visszautalására az 1-2. pontban foglaltakon kívül csak és kizárólag az MvM rendelet 1/C. §-ában előírt esetekben és módon van jogszabályi lehetősége az üzemeltetőnek. Ezek az esetek:
  • ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást elküldi az az EKR üzemeltetőjének;
  • dupla utalás ugyanattól a jogi vagy természetes személytől ugyanazon EKR-azonosítóra történő utalás esetén, vagy EKR-azonosítóra és kiállított számlára is megtörténik az utalás, vagy ugyanarra az EKR-azonosítóra utal az ajánlatkérő és más jogi vagy természetes személy;
  • vagy ha az MvM rendelet 1/C. § c) pontja szerinti tartós üzemzavar a rendszerhasználati díj befizetését követően, de az eljárást megindító felhívás közzététele előtt következik be, és az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az eljárást papíralapon folytatja le és erről az üzemeltetőt tájékoztatja.
 5. Az 1-3. pontok szerinti visszautalási kérelemben a mielőbbi ügyintézés érdekében kérjük rögzíteni:
  • a visszautalás pontos jogcímét, és összegét;
  • a visszautalást kérő jogi helyzetét (pl. önálló képviseleti jog, vagy super user az EKR-ben);
  • a mellékleteket, mely a feltételek fennállását igazolják;
  • pontos bankszámlaszámot a visszautaláshoz;
  • valamint a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.
 6. A visszafizetési kérelmet, a mellékleteket (amelyek a visszautalási feltételek fennállását igazolják), valamint az 1. pont szerinti nyilatkozatot postai úton kell elküldeni az üzemeltető NEKSZT Kft. székhelyére (1372 Budapest, Pf. 410.).
 7. A rendszerhasználati díjjal kapcsolatos esetleges egyéb pénzügyi kérdéseit az invoice@nekszt.hu e-mail-címre szíveskedjen elküldeni.
 8. Az átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatosan tájékoztatjuk Ajánlatkérőket, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik. A NEKSZT Kft. egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam. Ez megtalálható Társaságunk web oldalán a közérdekű adatok alatt, ahol alapító okiratunk letölthető. Fentiek okán a NEKSZT Kft. átlátható szervezetnek minősül.