Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatás rendszerhasználati díj emelkedéséről

A díjfizetés adminisztrálásának közelgő automatizálása miatt kérjük, hogy a rendszerhasználati igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor kiemelten figyeljen az alábbiakra:
– egy banki átutalásba egy eljárás díját utalja el;
– a pontos összeget utalja át;
– kizárólag a 11600006-00000000-80852070 számlaszámra utalja a rendszerhasználati díjat;
– a banki átutalás közlemény rovatában kizárólag az adott eljárás EKR azonosítóját tüntesse fel;
– az EKR azonosítót pontosan jelölje meg.

A fenti követelményeknek nem megfelelő utalásokat a rendszer nem kapcsolja az adott eljáráshoz. Ebben az esetben az eljárás nem folytatható, és ezen tranzakciók
során átutalt összegeket Társaságunk minden esetben visszautalja.

Segítségüket előre is köszönjük.

TUDNIVALÓK AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁÉRT A NEKSZT Nonprofit KFT. FELÉ FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

 1. Az igazgatási szolgáltatási díj (továbbiakban rendszerhasználati díj) fizetésének kötelezettsége az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet 1/A. § (1) bek. alapján ajánlatkérőt megindított közbeszerzési eljárásonként terheli.
 2. A rendszerhasználati díj mértéke eljárásonként: 50 800 forint
 3. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a NEKSZT Nonprofit Kft. az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1/A § -ban meghatározott rendszerhasználati díjakról az alábbi tartalommal állít ki számlát:
  – a 50.800.- Ft rendszerhasználati díj tekintetében: nettó 40.000.- Ft + 10.800.- Ft általános forgalmi adó,
  – a 12.700.- Ft rendszerhasználati díj tekintetében: nettó 10.000.- Ft + 2.700.- Ft általános forgalmi adó
 4. Megfizetés módja:

A rendszerhasználati díj kizárólag banki átutalással teljesíthető.

 

Kérjük az alábbi adatok feltüntetését:

Bankszámla szám:11600006-00000000-80852070

Kedvezményezett:NEKSZT Nonprofit Kft.

Közlemény:EKR azonosító

IBAN:HU85 1160 0006 0000 0000 8085 2070

SWIFT-kód:GIBAHUHB

A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni. A rendszerhasználati díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon a teljes összeg a fentebb megjelölt számlán jóváírásra kerül. A rendszerhasználati díj beazonosítására csak azt követően kerülhet sor, hogy EKR-ben az alapadatok kitöltésre és rögzítésre kerülnek. (Lásd részletesebben EKR felhasználói kézikönyv vonatkozó rendelkezéseit).

Kérjük, hogy a rendszerhasználati díjat egy összegben szíveskedjenek elutalni, és a közlemény rovatban csak és kizárólag az EKR azonosítót szíveskedjenek pontosan feltüntetni, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

 1. Egy adott EKR azonosítóra befizetett rendszerhasználati díj átvezetésére egy másik EKR azonosítójú eljárásra a jogszabály egyik eljárási szakaszban sem ad lehetőséget. Ebben az esetben kérjük figyelmesen olvassa el a rendszerhasználati díj visszafizetésére vonatkozó tájékoztatót.
 2.  Számla kiállítása:
  • a befizetett rendszerhasználati díjról a számla a rendszerhasználati díj bankszámlán történő jóváírást követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül kerül kiállításra,
  • A NEKSZT Nonprofit Kft. 2020. március 1-től a rendszerhasználati díjról elektronikus számlát állít ki.
   A kiállított elektronikus számla teljes mértékben megfelel a 2014/55/EU direktívának és azon belül az EN 16931-1:2017 szabványnak.
   A kiállított számlák az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben regisztrált elektronikus levelezési címre kerülnek kiküldésre.

Felhívjuk Ajánlatkérők figyelmét, hogy Társaságunk a befizetendő díjról nem állít ki sem pro forma számlát, sem előlegbekérőt!

A rendszerhasználati díj visszafizetése

1. A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1/C. § pontja alapján a befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül, ha

 1. az ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az EKR üzemeltetője részére,
 2. az ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán ugyanazon eljárás vonatkozásában a rendszerhasználati díjat kétszer fizeti be, vagy
 3. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tartós üzemzavar a rendszerhasználati díj befizetését követően, de az eljárást megindító felhívás közzététele előtt következik be, és az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az eljárást papír alapon folytatja le, és erről az üzemeltetőt tájékoztatja.

Teendők:

A visszafizetés írásbeli kérelemre történik, amelyet kérünk cégszerűen aláírva, valamint a visszautalási feltételek fennállását igazoló mellékletekkel együtt postai úton elküldeni az üzemeltető NEKSZT Nonprofit Kft. székhelyére (1372 Budapest, Pf. 410.), Társaságunk az e-mail címre küldött kérelmeket nem tudja teljesíteni! A nyilatkozathoz kérjük csatolni az alábbiakat:

 • a visszautalás pontos jogcímét, és összegét;
 • a visszautalást kérő képviseleti jogosultságát jogcímét;
 • a mellékleteket, mely a feltételek fennállását igazolják;
 • pontos bankszámlaszámot a visszautaláshoz;
 • a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

2. Amennyiben egy ajánlattevő utalta el az összeget, vagy nem pontosan a jogszabályban meghatározott díjat utalta el, tévesen utalt Tárasaságunk részére, duplán utalta el az összeget, vagy a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát kifizette

Teendők: Amennyiben automatikusan nem kerül visszautalásra a rendszerhasználati díj, úgy kérjük az alábbi e-mail címre szíveskedjen megkeresését küldeni:

e-mail cím: invoice@nekszt.hu

A megkeresésében kérjük rögzíteni:

 • a visszautalás pontos jogcímét, és összegét;
 • a visszautalást kérő képviseleti jogosultságát jogcímét;
 • a mellékleteket, mely a feltételek fennállását igazolják;
 • pontos bankszámlaszámot a visszautaláshoz;
 • a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

Felhívjuk Ajánlatkérők és az általuk megbízott lebonyolítók figyelmét, hogy amennyiben mindketten megfizették az igazgatási-szolgáltatási díjat, Társaságunk felkeresi mindkét fizető felet, és közös nyilatkozatot kérünk be a visszautalás címzettjét illetően.

3. Amennyiben az előkészítési szakaszban lévő közbeszerzési eljárást nem kívánja folytatni

Teendők: Amennyiben az előkészítési szakaszban lévő közbeszerzési eljárást nem kívánja folytatni, úgy a szervezet törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő helyett és nevében nyilatkozattételre jogosult személy (aki képviseleti jogosultságát közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja) az alábbi linken elérhető nyilatkozatot és mellékleteit postai úton egy eredeti példányban eljuttatja az alábbi címre:

NEKSZT Nonprofit Kft. – 1372 Budapest, Pf. 410.

A megkeresésében kérjük rögzíteni:

 • a visszautalás pontos jogcímét, és összegét;
 • a visszautalást kérő képviseleti jogosultságát jogcímét;
 • a mellékleteket, mely a feltételek fennállását igazolják;
 • pontos bankszámlaszámot a visszautaláshoz;
 • a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem pontosan kitöltött, nem cégszerűen aláírt, vagy nem a szervezet képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozat esetén a rendszerhasználati díj nem kerül visszafizetésre.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a rendszerhasználati díj visszafizetésével egyidejűleg a nyilatkozattal érintett eljárás zárolásra kerül, amelynek következtében az nem folytatható, illetve abban semmilyen további eljárási cselekmény nem végezhető.

4. Kbt. 113. § hatályon kívül helyezése miatti jogcímen kérelmezett visszautalás

Teendők:

 

A visszafizetés írásbeli kérelemre történik, amelyet kérünk cégszerűen aláírva, valamint a visszautalási feltételek fennállását igazoló mellékletekkel együtt postai úton elküldeni az üzemeltető NEKSZT Nonprofit Kft. székhelyére (1372 Budapest, Pf. 410.), Társaságunk az e-mail címre küldött kérelmeket nem tudja teljesíteni! A nyilatkozathoz kérjük csatolni az alábbiakat:

 • a visszautalás pontos jogcímét (Kbt. 113. § visszafizetési kérelem), és összegét;
 • a visszautalást kérő képviseleti jogosultságát, jogcímét (aláírási címpéldány, vagy aláírás minta – másolati példány);
 • a mellékleteket, mely a feltételek fennállását igazolják;
 • pontos bankszámlaszámot a visszautaláshoz;
 • a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem pontosan kitöltött, nem cégszerűen aláírt, vagy nem a szervezet képviseletre jogosult által aláírt kérelem esetén a hiánypótlásig rendszerhasználati díj nem kerül visszafizetésre.

További információk

 1. A megfizetendő igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos esetleges egyéb pénzügyi kérdéseit az invoice@nekszt.hu e-mail-címre szíveskedjen elküldeni.
 2. Az átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlatkérőket, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik.
 3. Tekintettel arra, hogy a NEKSZT Nonprofit Kft. egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam a NEKSZT Nonprofit Kft. átlátható szervezetnek minősül. Erre vonatkozóan további információkat talál Társaságunk web oldalán a közérdekű adatok alatt, ahol alapító okiratunk letölthető.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.