II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege

Jogszabályok közjogi szervezetszabályozó eszközök

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat – 2019.07.17.

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a
közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés
határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns
5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns
6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési
rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a
továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan
közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki
szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi
jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. Az EKR üzemeltetője
biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglalt határidő
elteltével a rendszerben foglalt adatok archiválásra kerülnek.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs a Társaságnak nyilvános kiadványa
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt
jogszabály nem korlátozza

Nem releváns
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az EKR üzemeltetés vonatkozásában az alábbi közvetlen elérhetőségeken találhatóak:

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

https://nekszt.hu/

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns
12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs ilyen.
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység
neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai

Nem releváns

<< Előző oldalKövetkező oldal >>