II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2019

Jogszabályok közjogi szervezetszabályzó eszközök

II/2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit  Kft.-re  ez az előírás nem vonatkozik.

II/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-re ez az előírás nem vonatkozik.

II/4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-re ez az előírás nem vonatkozik.

II/5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-re ez az előírás nem vonatkozik.

II/6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésében foglalt határidő elteltével a rendszerben foglalt adatok archiválásra kerülnek.

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-nek nincs a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó kiadványa.

II/8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem testületi formában működik.

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsek testületi előterjesztések, illetve arra adott észrevételek.

II/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az EKR üzemeltetés vonatkozásában közlemények az alábbi közvetlen elérhetőségeken találhatóak:

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

https://nekszt.hu/

 

 

II/11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

 

II/12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincs vizsgálati, ellenőrzési megállapítás.

II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

II/14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns.

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns.

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. még nem kötött közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződést.

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem alkalmaz általános szerződési feltételeket a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozóan.

II/18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény szerinti általános és különös közzétételi lista itt érhető el.

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem minősül kulturális közadatot nyilvántartó szervnek.

II/20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem minősül kulturális közadatot nyilvántartó szervnek.

II/21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg.

A díj megállapításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

  • a díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét;
  • a költségek megállapításánál a Társaságnál alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

Az igénylő köteles a megállapított díjat az adatok rendelkezésre bocsátását megelőzően megfizetni a Társaság részére. A díjfizetési kötelezettség teljesítése az adatok rendelkezésre bocsátásának előfeltétele.

II/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. még nem kötött közérdekű adatok újrahasznosítására irányuló szerződést.

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. még nem kötött kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodást.

II/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentés részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-re vonatkozóan nincs ilyen dokumentum.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.